Samhandelsaftale

Alle leverandører til Køge Handelsskole skal indgå en samhandelsaftale, som underskrives af leverandøren

og skolen. Samhandelsaftalen er fortrolig. Skolens indkøbsansvarlige sikrer løbende, at indgåede aftaler overholdes. Aftaleperioden afhænger af varetype, projektlængde samt de økonomiske
betingelser.

Når Køge Handelsskole vælger leverandør, lægges der blandt andet vægt på at få:

 • Den rigtige pris for den rigtige kvalitet
 • Et stort og dækkende sortiment
 • Leveringssikkerhed
 • Enkel administration
 • Gode samarbejds- og udviklingsmuligheder

Ønsker man at blive ny leverandør til Køge Handelsskole, sendes en ansøgning til Køge Handelsskoles mail adresse khs@khs.dk, med følgende oplysninger:

 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • CVR-nummer
 • Navn på kontaktperson i firmaet
 • Oversigt over produkter eller tjenesteydelser, som kan have interesse for Køge Handelsskole

Sammen med ansøgningen vedlægges: Tro og loveerklæring, som viser, at virksomheden ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige jf. lovbekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997.

Tro og loveerklæring, som viser, at leverandøren har den nødvendige forsikringsdækning i forbindelse med opgavens udførelse.

Samarbejde med Køge Handelsskole

Køge Handelsskole har 5 indkøbere, som er informeret om, hvilke leverandører vi køber ind hos.

Når der modtages en ordre fra Køge Handelsskole, skal leverandøren sikre sig, at ordren indeholder følgende oplysninger.

 • Indkøbers navn
 • Leveringssted

Leverandøren sender herefter en ordrebekræftelse.

Leverandøren skal sikre sig, at ovenstående oplysninger modtages, da Køge Handelsskole kræver, at oplysningerne fremgår af fakturaen.

Ved levering af varer til Køge Handelsskole, skal der altid vedlægges en følgeseddel (fakturaen må ikke vedlægges varerne, men sendes via EAN) Det er leverandørernes ansvar at sikre, at transportøren får en gyldig kvittering for, at varerne er modtaget på Køge Handelsskole.

Køge Handelsskoles reception på Uddannelsesvej 20 i Køge er åbent dagligt fra kl. 7.45 – 14.00.

Køge Handelsskole betaler ikke for varer, der ikke er korrekt modtaget.

Det er vigtigt, at fakturaen afspejler ordren, og at priserne er som aftalt. Korrekte oplysninger er en forudsætning for, at fakturaen bliver betalt og til tiden.

Køge Handelsskole tilstræber at nedbringe mængden af bilag og ønsker derfor i videst mulig omfang at samle leverancer på få fakturaer. Dette vil blive aftalt ved ordreindgåelse.

Fakturering

Bemærk, at Køge Handelsskole kun modtager elektroniske fakturaer.

 • Fakturaer sendes til EAN: 57 98 000 55 35 69

Ved spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Stig Johansen

Fakturaen skal indeholde følgende oplysninger:

Køber

 • EAN nr.
 • Institutionsnavn
 • Evt. institutionsafdeling
 • Godkender

Leverandør

 • Navn
 • CVR nr.

Vare

 • Varenummer
 • Evt. unspc. kode.
 • Varetekst
 • Beløb
 • Moms
 • Antal inkl. Beskrivelse

Standardbetingelser ved betaling af leverancer til Køge Handelsskole

Køge Handelsskole sender betaling for leverede varer og tjenesteydelser 30 kalenderdage efter modtagelse af faktura. Sidste rettidige betalingsdag er således fakturaens modtagelsesdag plus 30 kalenderdage.

Falder den sidste rettidige betalingsdag ikke på en bankdag, vil førstkommende bankdag herefter være sidste rettidige betalingsdag. I det omfang, der via lovgivning eller lignende er fastsat andre betalingsfrister, anvendes de.

Der kan i specielle tilfælde aftales kortere eller længere betalingsfrister, f.eks. ved aftale om kontantrabat.

Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelserne skal være frit leveret (CIF) til en af Køge Handelsskoler adresser (Uddannelsesvej 20 eller Campusbuen 23 i Køge). Leveringen må kun finde sted til den aftalte leveringsadresse.

Risiko for tab og skade på en bestilt vare overgår først fra leverandøren til Køge Handelsskole på leveringsstedet/ved modtagers kvittering uanset leveringsbetingelserne i øvrigt. Køge Handelsskole forbeholder sig retten til at returnere varer, som ikke bliver godkendt at den indkøbsansvarlige.

Tjenesteydelser anses for leveret når ydelserne er færdiggjort og accepteret af Køge Handelsskole.

Gebyrer og andre former for omkostninger

Der accepteres ikke krav om gebyrer eller andre former for ekstra omkostninger. Køge Handelsskole honorerer alene selve varens/ydelsens pris, medmindre andet er aftalt mellem Køge Handelsskole og leverandøren.

Forhøjede timetakster, servicevogn, kørsel samt diverse tillæg for ydelser udført på tidspunkter udenfor normal arbejdstid honoreres kun, såfremt der foreligger skriftlig aftale herom.

Såfremt ovenstående betingelser ikke efterkommes, vil Køge Handelsskole kontakte leverandøren for uddybning og eventuelt kreditering af opkrævet gebyr/ekstra omkostning. Køge Handelsskole vil ikke kunne honorere fakturaen, før en eventuel kreditnota foreligger.