Arbejdet med kvalitetssikring af AMU på Kursuscentret Køge Handelsskole

Kursuscentret, Køge Handelsskole vil gerne sikre, at undervisningen på AMU-forløb er af høj kvalitet, herunder at undervisningen tager udgangspunkt i de mål, der er udarbejdet for den enkelte AMU-uddannelse. Det er vigtigt, at alle har en fælles forståelse af, hvad god kvalitet er. Dette gælder både for undervisere, kursister, virksomheder og arbejdsmarkedet - men også for ledelse og det administrative personale.

Vi skal sikre at

 • kursisterne opnår de kompetencer der er gældende for målet
 • de opnåede kompetencer er relevante for såvel deltagere som for virksomheden/arbejdsmarkedet

En del af denne kvalitetssikring er også brugen af ”VisKvalitet” for at måle og udvikle kvaliteten på AMU-kurserne.

Vores udgangspunkt for arbejdet med kvalitetssikring af AMU, herunder ”VisKvalitet”, er kvalitetscirklen, der er Undervisningsministeriets anbefalede model for arbejdet med kvalitet i arbejdsmarkedsuddannelserne.

Plan/Strategi
Kursisterne får udleveret koder og link til ”VisKvalitet” ved hvert forløb. Dette gælder naturligvis også ved fjernundervisning, hvor linket indsættes i undervisningsmaterialet.
Kursuscentret stiller tablets eller computere til rådighed for kursisterne til brug for evaluering. Mange anvender ligeledes deres mobiltelefon.
Hvis det ikke er muligt at foretage elektronisk evaluering, får kursisterne udleveret evalueringsskemaer, så der kan foretages en skriftlig evaluering. Kursuscentrets administration indtaster efterfølgende besvarelserne i ”VisKvalitet”.

Alt for at sikre en så høj besvarelsesprocent som muligt, da målet er, at 100 % svarer på VisKvalitet.

På vilkårlige tidspunkter i løbet af en kursusdag, alt efter vurderet behov, foretager underviser op-samling og nedslag i relation til dagens forløb. På denne måde sker der i fællesskab også løbende udvikling af undervisningen og de didaktiske metoder. Hermed foretages også en mundtlig uformel feedback, der tillige lægger op til den senere evaluering via ”VisKvalitet”.

Hvis Kursuscentret har svarprocenter på under 80%, som er Ministeriets krav, igangsættes en intern målrettet indsats mhp at øge svarprocenterne.
Kursusadministrationen holder øje med svarprocenter for hvert hold. Ved under 80 % angives en forklaring i tjekskema, eller der tages kontakt til koordinator/kursuschef, som igangsætter en målrettet indsats.

Indsats
For at sikre kvalitet af selve undervisningen og dens indhold tilegner underviser sig yderligere kom-petencer og viden ved at deltage i konferencer og webinarer. Der læses ny teori og kendskab til diverse lovgivning ajourføres. Kollegial erfaringsudveksling og dialog er også meget vigtige elemen-ter. Således udvikles kurserne hele tiden.

Desuden udarbejdes en undervisningsplan/lektionsplan for det aktuelle AMU-modul. For eksterne undervisere gælder, at undervisningsplan skal godkendes af AMU-koordinator forud for opstart.


Undervisningsplanen medvirker bl.a. til at kursisterne

 • orienteres om muligheden for FVU-screening i dansk/matematik
 • gøres bekendt med målene for det pågældende AMU-forløb
 • kommer gennem de fastsatte mål for AMU-forløbet
 • gennemfører AMU-prøve for at opnå AMU-bevis
 • bliver opfordret til at foretage evaluering via ”Viskvalitet”

Målet for Kursuscentret er, at kursisterne har udfyldt ”VisKvalitet”, inden de går ud ad døren. Hvis der er nogle kursister, der gerne vil reflektere, inden de evaluerer, følges der efterfølgende op med en generel mail til hele holdet, såfremt vi kan se, at der mangler besvarelser.

Evaluering
Underviser, koordinator for AMU, samt kursuschef får efter hvert AMU-kursus fremsendt resultat af evalueringen fra ”VisKvalitet”. Evalueringerne gennemgås og der foretages en løbende opfølgning.

Har evalueringerne ikke været tilfredsstillende, gennemgås forløbet for at vurdere eventuelle årsager samt, hvor der kan optimeres og udvikles. Dette foregår i dialog mellem underviser, koordinator, administration og kursuschef. Herefter tages der beslutning om den rigtige indsats.

Til eksempel kan det være justering af undervisningsmateriale og den pædagogiske/didaktiske tilgang, kollegial sparring og supervision, hjælp og støtte fra det administrative personale, vejledning til at vælge det rigtige kursus, fysiske rammer osv.

Kursuscentret deltager også aktivt i den tilbagemelding, der foregår centralt til fx HAKL, om det er de rigtige AMU-kurser, der findes i kataloget, varighed, indhold m.m.
Derudover er KC en aktiv spiller og sparring til fx ”Lederne”, når der skal udarbejdes nye uddannelser/pakker fx Den grundlæggende lederuddannelse, Praktisk projektlederuddannelse osv.

Kursuscentret har særligt fokus på, at eksterne undervisere, som ikke har deres daglige gang i Kursuscentret bliver inddraget i kvalitetsarbejdet med AMU. Både før, under og efter kurset. Det er primært koordinator, der har den løbende dialog med underviserne. Koordinator godkender lektionsplaner og uv-materiale for de eksterne undervisere.

Opfølgning
Opfølgning på evalueringerne er såvel i relation til de fysiske rammer som til den enkelte underviser.

De fysiske rammer kan omhandle træk, varme, kulde, rengøring, forplejning mv. Her følges op i dialog med pedeller, rengøringsleder og kantinen.

Den enkelte underviser gennemser selv evalueringerne efter hvert modul. Ligeledes medtager lederen evalueringerne til MUS for de fastansatte og har dialog med de eksterne undervisere.

Den enkelte underviser har også en egen opfattelse og indtryk af, hvilket udgangspunkt kursisterne havde for at deltage på kurset. Om kursisterne havde deltaget på den arbejdsmarkedsuddannelse, der passede til deres behov og faglige niveau, og om de nåede målene.

Underviseren tager løbende hånd om eventuelle tiltag efterfølgende.

Målet er en svarprocent på minimum 80%, hvilket vi har stor fokus på. Såfremt svarprocenten ligger under 80%, tager ledelsen eller koordinator kontakt til underviser for at få afklaret en eventuel årsag hertil. Der foretages en speciel opfølgning i relation til eksterne undervisere, og her har koordinator eller ledelsen en løbende kontakt og sparring også i relation til nødvendigheden af, at kursisterne udfylder ”VisKvalitet”.

Disse forhold gør det muligt at få indtryk af, hvad der ligger bag kursisternes oplevelse af tilfredshed eller det modsatte. Det er her, vi kan ”opklare”, hvorfor undervisningen blev opfattet som god, eller hvad der kunne forbedre undervisningsmaterialet mm.

Resultaterne indgår i den løbende dialog, vi har mellem underviser, koordinator, ledelse og virksomhederne, og på denne måde kan der foretages løbende kvalitetsudvikling – også for det næste kursusforløb. Således sikrer vi, at Kursuscentret hele tiden har såvel faglig som pædagogisk kvalitet i AMU-uddannelserne.

Resultaterne fra ”VisKvalitet” er derfor med til at inspirere og kvalitetsudvikle AMU-forløbene i en fortløbende dialog.

Måling af parametre
Ministeriet screener gennemsnitskaraktererne af nedenstående parametre. Screeningen tager sigte på at finde de 10 % af AMU-udbyderne, der får de laveste vurderinger af deltagerne, og disse udbydere bliver udtaget til tilsyn. Derfor kan gennemsnitskravet variere, men til eksempel lå vi ved sidste screening fra 1. halvår 2022 med nedenstående gennemsnit, som er meget flot og målet er at bibeholde dette fine gennemsnit:

Kursusudbytte Lærerens præstation Undervisningens form og indhold Uvægtet gns. på tværs
8,8 9,2 9,1 9,0

Se sammenligning fra samme periode med andre AMU-udbydere via dette link.

https://viskvalitet.dk/uvm/web.analysis.measure.WebMeasureSchoolList?&Q=88.0&Q=89.0&areaid=1&n=true&oldscale=false&average=Y&dimension=all&sortby=-5.0 

Koordinator tjekker disse gennemsnitstal for hvert hold, og der aftales en indsats med kursuschef og underviser, hvis gennemsnittet ikke er tilfredsstillende.

Kort opsummering af arbejdsprocessen med VisKvalitet

 • Alle har fokus på VisKvalitet og at alle kursister evaluerer. Minimumskrav 80%.
 • Underviser, koordinator (RLM) og kursuschef får tilsendt alle evalueringer efter endt kursus.
 • Koordinator screener bl.a. for gennemsnit på de tre parametre og tager initiativ til dialog
  med underviser og kursuschef om den rette indsats.
 • Kursusadministration screener for svarprocenter og igangsætter og aftaler en indsats overfor
  underviser og kursisterne ved svarprocent under 80%. Kursuscentrets mål er 100%.
 • Opfølgning og indsats dokumenteres for hvert hold. Bl.a. administrative teammøder samt
  møder med koordinator. Dokumentation foretages i tjekskema og ved eventuelle referater.

Opdateret september 2022