FVU - Forberedende voksenundervisning

Vejledning til sagsbehandlere

FVU er et tilbud til de borgere der har brug for basal træning i dansk, matematik, engelsk og digital. (fra 6-9 klasses grundskoleniveau)

Ved bestået FVU dansk trin 4 og bestået FVU matematik trin 2, er adgangskriterierne for optagelse på en erhvervsuddannelse opfyldt. (Sidestilles med 9. klasses afgangseksamen)

Hvem kan deltage i FVU?
FVU er først og fremmest et tilbud til borgere der er over 25 år.

Hvis de er under mellem 18-25 år gælder der særlige regler for optagelse på FVU. Man kan fx ikke gå til FVU, hvis man deltager på Forberedende Grunduddannelse (FGU).

Tilmelding og vejledning
Tilmelding til FVU foregår ved at ringe eller maile til Mette Skou Jensen på 91346616 eller på msj@khs.dk

Borgeren skal screenes inden påbegyndelse på FVU. Dette foregår via en elektronisk test der tager ca. 25 minutter, og afsluttes med en kort vejledningssamtale med en lærer.

Hvis screeningen viser, at borgeren er FVU kandidat, og der ønskes undervisning igangsat, skal du som sagsbehandler fremsende en købsaftale/betalingstilsagn til msj@khs.dk.

Faktureringen foregår umiddelbart efter hvert afsluttet forløb, og timeprisen er p.t. 103 kr. (prisen er vejledende)

Undervisningen
Undervisningen foregår på hold på Køge Handelsskole, i et trygt og rart studiemiljø, hvor kursisten går til undervisning med andre, på samme faglige niveau.

Køge Handelsskole tilbyder FVU Dansk, FVU Matematik, FVU Engelsk og FVU Digital.

FVU Dansk
FVU Dansk styrker læsning, skrivning og stavning. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og i de ønsker, kursisterne har.

FVU Dansk er delt i 4 trin. Hvert trin varer mellem 30 og 60 timer afhængigt af deltagerens forudsætninger/progression.

I FVU Dansk lærer man:

 • stavereglerne
 • ordenes bøjninger
 • fremmedord
 • at skrive forskellige tekster
 • at udfylde almindelige blanketter og arbejdssedler
 • at forstå for eksempel brugsanvisninger, aviser og manualer
 • studieteknik

FVU Matematik
FVU Matematik styrker deltageren i at regne, og bruge enkle matematiske regler. Gennem undervisningen bliver man skarpere på de tal man møder i dagligdagen, hvad enten det handler om at forstå en bon fra indkøbet, eller at kunne opmåle den korrekte andel mel til at bage en kage. Undervisningen tager udgangspunkt i hverdagssituationer og de ønsker, kursisterne har.

FVU Matematik er inddelt i 2 trin. Deltageren kan gå til prøve efter hvert trin.

I FVU Matematik arbejdes der med:

 • at lægge sammen, trække fra, gange og dividere
 • at forstå og regne med kommatal
 • at forstå og bruge brøker som ¼ og ½
 • at forstå og regne med procenter, fx 10%, 25%, 50%
 • at aflæse, forstå og fremstille enkle tabeller og diagrammer
 • at overskue og tegne mønstre og figurer
 • at omregne fra fremmed valuta til danske kroner
 • at måle og beregne arealer og rumfang og meget mere

FVU Engelsk
FVU Engelsk faglige mål er lytteforståelse, læseforståelse, samtalefærdighed, mundtlig færdighed og skrivefærdighed

FVU Engelsk er delt i 4 trin.

Trin 1 er tilegnet kursister der forstår ganske lidt, og trin 4 er for de der har et større ordforråd og kan skrive en smule. Der kan gives afsluttende standpunktsbedømmelse på trin 1, 2 og 3, på trin 4 afsluttes med en lokalt stillet prøve.

FVU Digital
FVU Digital her bliver deltageren styrket i, at benytte de digitale løsninger der findes på
mobil og computer. Vi arbejder med tekstbehandling, søgetjenester, apps mm.

Trinindplaceringen sker under hensyn til deltagerens behov og forudsætninger.

Deltagelse i ét trin forudsætter således ikke forudgående deltagelse i underliggende trin.
Trin 1 og 2 afsluttes med standpunktsbedømmelsen bestået/ikke bestået, og trin 3 afsluttes med en lokalt stillet prøve.

Faget er opbygget af 3 trin:

Trin 1 henvender sig til personer helt uden forhåndskendskab til brugen af digitale
værktøjer.

-Hvordan fungerer en computer, hvordan søger man på nettet, hvad er et mail- og
kalendersystem m.m.

Trin 2 har til formål at udvikle deltagerens færdigheder i digital opgaveløsning.

-Hvordan redigerer jeg data, hvordan bruger jeg de digitale selvbetjeningsmuligheder,
hvad er it-sikkerhed?

Trin 3 har til formål dels at få automatiseret allerede udviklede færdigheder samt styrke deltagerens evne og mod på at tilegne sig nye digitale kompetencer.

-Hvordan effektiviserer jeg min søgen på nettet, hvordan installerer jeg software, og
hvad synes jeg ellers kan være udfordrende i min it-hverdag.

Undervisningssted

Kursuscentret KHS
Køge Handelsskole
Campusbuen 21
4600 Køge

 

For yderligere info kontakt